Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Diaconaal Maatschappelijk Werk in uw Woonplaats?

Ruim 40 jaar geleden is op basis van behoefte van de kerken de professionele hulpverlening van Stichting Schuilplaats opgezet. Ambtsdragers wilden graag aan hun kerkelijke broeders en zusters de mogelijkheid bieden van identiteitsgebonden (christelijke) hulpverlening. Daarom heeft Stichting Schuilplaats verspreid over Nederland de zogenaamde DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk) hulpverleningslocaties opgezet. Inzet hierbij is dat de professionele hulpverlener van Schuilplaats ondersteuning biedt aan de ambtsdragers en kerkelijke leden bij psychosociale hulpverleningsvraagstukken in de eigen gemeente of regio en gefinancierd door de lokale kerken.

Naast deze mogelijkheid heeft Stichting Schuilplaats voor de samenwerking met de kerkelijke gemeenten een nieuwe dienst ontwikkeld, te weten de Schuilplaats Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst. Deze Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst biedt kerkelijke gemeenten met hun leden de mogelijkheid om tegen een speciaal tarief gebruik te maken van de dienstverlening van Stichting Schuilplaats waar een beperkte financiering tegenover staat.

Door middel van de onderstaande Vraag & Antwoorden geven wij meer informatie over de Schuilplaats Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst.

Welke hulp geeft Stichting Schuilplaats?
Schuilplaats geeft hulp aan mensen die vastgelopen zijn op het gebied van:
• Relaties in het huwelijk, ouder(s) en kind(eren) en familie
• Onzekerheid / Zelfvertrouwen / Identiteit
• Seks- en pornoverslaving
• Rouwverwerking, Depressieve klachten, Burn out
• Ondersteunen van ambtsdragers m.b.t. tot gemeenteleden in psychosociale nood

Wat is het doel van Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst?
Het doel van deze overeenkomst is:
1. Christelijke hulpverlening laagdrempelig bereikbaar houden
2. Een betere samenwerking tussen de kerkenraden en Stichting Schuilplaats bij het doorverwijzen naar professionele hulpverlening.
3. Een financieel voordeel voor de desbetreffende hulpvrager(s)

Wat is het voordeel van samenwerking tussen kerkenraden en Schuilplaats?
Regelmatig komt het voor dat kerkenraadsleden betrokken worden bij een hulpvraag in het gezin of huwelijk waarbij de ambtsdrager(s) zelf geen tijd hebben of de professie missen om dit inhoudelijk te begeleiden. Meerwaarde voor de kerkenraad en gemeenteleden is dat de aan de regio verbonden Schuilplaats hulpverlener(s) de inhoudelijke begeleiding van de hulpvraag verzorgd. De desbetreffende ambtsdrager kunnen ook advies vragen hoe of ze in bepaalde situaties kunnen handelen. De ambtsdragers blijven voor het pastorale deel betrokken. Uit de praktijk blijkt dat deze samenwerking door veel kerken en gemeenteleden bijzonder gewaardeerd wordt en deze samenwerking tot zegen is.

Wat is de meerwaarde van christelijke hulpverlening?
De meerwaarde van christelijke hulpverlening is dat de Bijbel en het geloof een plaats heeft in de behandeling van de hulpvraag. Bij diverse probleemsituaties spelen ook geloofsvragen en worstelingen mee. Bijvoorbeeld in het geval een conflict in het huwelijk of dat een echtscheiding wordt overwogen. Insteek van christelijke hulpverlening is dat gezocht wordt naar verbinding en heling voor de hulpvrager(s) zelf en de personen in zijn of haar omgeving. Wij mogen daarbij ook op onze Heere Jezus Christus Zelf zien die niet gekomen is om gediend te worden maar om te dienen en Zichzelf in liefde aan de wereld heeft geschonken. In de seculiere hulpverlening is (meestal) voor de geloofsworsteling in de hulpvraag geen plaats.

Waarom is het belangrijk voor kerkenraden om het afsluiten van een Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst te overwegen?
Vanuit onze christelijke roeping om “elkaars noden en lasten” (Galaten 6 vers 2) te dragen is het van belang dat de geboden hulpverlening gedaan wordt op basis van Bijbelse uitgangspunten en principes. Kerkenraden stimuleren hiermee dat hun leden die psychosociale hulp nodig hebben dit afnemen bij een christelijke hulpverleningsorganisatie. Het voordeel voor de desbetreffende hulpvrager is dat zij een korting krijgen op het standaard Schuilplaats tarief.

Wat is het financiële voordeel voor de desbetreffende hulpvrager(s)?
Het financiële voordeel voor leden is dat zij korting krijgen op het standaard Schuilplaats behandeltarief. Het standaard uurtarief bedraagt € 75,-- (exclusief aftrek van landelijke giften). Voor gemeenteleden van kerken die een Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten is het behandeltarief € 40,--. Zij krijgen dus een aantrekkelijke korting van € 35,-- op het genoemde standaard tarief.

Wat is de financiële bijdrage van de kerkelijke gemeente om een Ambassadeurs Samenwerkingsovereenkomst af te sluiten?
De financiële bijdrage van de kerkelijke gemeente is mede afhankelijk van het aantal leden in de gemeente. Afhankelijk van de plaatselijke situatie is dit gemiddeld genomen een bedrag van tussen de € 1,-- en € 5,-- per lid / dooplid.

Wat als onze gemeenteleden hulp vragen bij de praktijkondersteuning van de huisartsen (POH-GGZ)?
Van belang is te toetsen of de gegeven hulpverlening aldaar gedaan wordt op basis van de christelijke identiteit. Min of meer is de desbetreffende hulpverlener in de huisartsenpraktijk gebonden aan de regelgeving van de huisarts met de mogelijkheden én beperkingen. Het is ook zo dat lang niet alle patiënten van een huisarts een zelfde christelijke levensbeschouwing hebben, waardoor de identiteitsgebonden hulpverlening in het gedrang komt en in dat geval te weinig gepraktiseerd kan worden.

Wordt de hulpverlening dan niet door de Zorgverzekeraar vergoed of door de Burgerlijke Gemeente (WMO/PGB)?
Niet alle probleemgebieden worden door de Zorgverzekeraar vergoed, te weten werk- en relatieproblemen, slaapstoornissen, aanpassingsstoornissen, klachten zonder diagnose en psychosociale hulp. Door de goede samenwerking met zorgverzekeraar Pro Life zijn daar wel declaratiemogelijkheden in de aanvullende verzekering. Voor diegenen die een aanvullende verzekering bij Pro Life hebben afgesloten worden ook de hulpverleningsgesprekken tot een bepaald maximum vergoed.

In een aantal hulpverleningslocaties van Stichting Schuilplaats wordt (een deel) van de hulpverlening vergoed door een subsidie van de burgerlijke gemeente. Dit is mede afhankelijk van de politieke kleur van de desbetreffende gemeente. Om gebruik te kunnen maken van WLZ gelden of WMO gelden (PGB) is het noodzakelijk om als organisatie gecontracteerd te worden door een betreffende burgerlijke gemeente. Het verkrijgen van een contract is een tijdrovende bezigheid zonder garantie van financiering, omdat er pas sprake is van financiering wanneer een cliënt zijn of haar hulpvraag aan het WMO loket of Toegang van de gemeente kenbaar maakt. Veel cliënten zijn zeer terughoudend om hun hulpvraag en probleem kenbaar te maken i.v.m. de privacy gevoeligheid van de hulpvraag. Het wordt vaak als onplezierig ervaren om de hulpvraag bij medewerkers van een WMO loket in te dienen en nadien een ‘keukentafelgesprek’ aan te moeten gaan. Schuilplaats hecht er waarde aan om direct bereikbaar te zijn voor de hulpvrager en daarvoor laagdrempelig en toegankelijk te zijn.

In onze gemeente hebben wij ook een team van Psycho Pastorale Begeleiders (PPB’ers) hebben wij een samenwerking met Schuilplaats nog nodig?
De begeleiding van het Psycho Pastorale begeleidingsteam vindt in de meeste gevallen plaats door vrijwilligers die in hun (beperkte) vrije tijd zich willen inzetten voor gemeenteleden. Dit getuigd van veel naaste liefde en de hulpverleners van Schuilplaats werken graag met de PPB-érs samen. In de praktijk zien wij dat de PPB-érs beperkte beschikbare tijd hebben en niet een (zeer) tijdsintensieve of een complexe hulpvraag willen/kunnen behandelen waarbij een hulpverleningsplan wordt opgesteld. Schuilplaats en PPB kunnen samen als elkaars verlengstuk ingezet worden. Bij (zeer) tijdsintensieve of complexe hulpvragen kan eerst de hulpverlener van Schuilplaats begeleiding geven en na verloop van tijd als de begeleidingsfrequentie minder behoeft te zijn dit contact overdragen aan een PPB-ér. Deze PPB-ér kan dan de benodigde vervolgcontacten onderhouden ook mede namens de eigen kerkelijke gemeente. Zegenrijk als er zo samengewerkt mag worden tot heling en genezing van de hulpvrager(s).

Hoe is waardering van de christelijke hulpverlening van Schuilplaats?
Stichting Schuilplaats vraagt regelmatig aan haar cliënten om een onafhankelijke beoordeling te geven voor de hulpverlening. Deze kunt u vinden op de website van www.ikzoekchristelijkehulp.nl.

Hoe kunnen wij als kerkenraad met Schuilplaats in contact komen om het eventueel afsluiten van een Schuilplaats Ambassadeursovereenkomst voor onze gemeente te bespreken?
U kunt daarvoor contact opnemen met fondsenwerver en ambassadeur de heer Piet Versloot
Email: pversloot@stichtingschuilplaats.nl
Mobiel telefoonnummer: 06 – 53213988
Post- en bezoekadres:
Kerkewijk 115
3904 JA Veenendaal
0318 – 526123
Website: www.stichtingschuilplaats.nl

...
...............

...

...

...

...

...
...
    ...
    ...
  • ...
  • ...
    ..................

    Neem contact met ons op: