Hulplijn: 0318 - 54 78 70

Missie en Visie

Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke instelling voor Bijbels genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. De hulpverleners combineren professionaliteit met een aan de Bijbel ontleende passie, die gestalte krijgt in compassie met de medemens. De hulpverlening van Schuilplaats draagt bij aan (nieuw) perspectief bij mensen die door uiteenlopende oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in huwelijk, gezin of maatschappij.

Visie Stichting Schuilplaats

De visie van Schuilplaats wordt bepaald door de volgende kernwoorden in de missie:

Bijbels genormeerd

De Bijbel legt, als het onfeilbare Woord van God, de achterliggende oorzaak van alle menselijk nood bloot (de zonde), en openbaart de diepste bevrijding uit alle nood (verzoening met God door Jezus Christus). Tegelijk leert de Bijbel dat de aardse werkelijkheid tot de wederkomst van Christus een gebroken werkelijkheid is, waar het volmaakte niet wordt gevonden. Dat neemt niet weg dat elk mens als uniek schepsel voor God waarde heeft, en door Zijn genade nieuwe kansen mag ontvangen. In dat besef en vanuit dat kader wil Schuilplaats hulp verlenen aan mensen in nood.

Psychosociaal

Schuilplaats biedt psychosociale hulpverlening. Daarmee zijn tegelijk de grenzen van het hulpaanbod aangegeven. De hulpverleners van Schuilplaats richten zich op problematiek die zowel op het sociale als het psychische vlak invloed heeft. Belangrijke aandachtsgebieden zijn huwelijks-, relatie- en gezinsproblemen en lichtere vormen van psychische problematiek.

Passie

De hulpverleners van Schuilplaats verrichten hun arbeid vanuit een innerlijke passie, die wordt gevoed door hun christelijke levensovertuiging. De overtuiging dat het ware heil voortkomt uit het lijden (de passie) van Christus, heeft daarin een centrale plaats.

Compassie

De passie krijgt gestalte in compassie met de medemens die ondersteuning behoeft. De hulp wordt verleend vanuit de overtuiging dat elk mens als schepsel van God van grote waarde is. De hulpverlening heeft tot doel de hulpvrager die in het leven is vastgelopen, weer perspectief te bieden.

Perspectief

Vanuit de missie heeft het bieden van perspectief in de hulpverlening van Schuilplaats meerdere lagen. De dienstverlening heeft tot doel de hulpvrager dusdanig te ondersteunen en zodanige instrumenten aan te reiken, dat hij of zij weer uitzicht krijgt in en greep op het dagelijkse leven. Hoewel Schuilplaats geen missionaire doelstelling heeft, ligt daarachter de wens dat de hulpverlening mag leiden tot een hoger uitzicht en een breder Perspectief: dat van het heil in Christus.

Professioneel

De passie en compassie gaan gepaard met professionaliteit. Gezien het belang van het werk hecht Schuilplaats aan deskundigheid van de hulpverleners. Vandaar dat uitsluitend wordt gewerkt met hulpverleners die adequaat zijn geschoold. Daarnaast is professionaliteit van de organisatie als geheel van belang, wat tot uiting komt in het streven een  passend kwaliteitscertificaat te behalen en te behouden.

Op maat

De hulpverlening wordt afgestemd op een concrete hulpvraag. In dat opzicht is sprake van maatwerk. Als het om de organisatie als geheel gaat, is Schuilplaats van mening dat ook daarin de menselijke maat moet worden gehandhaafd. Tegelijk dient het formaat van de organisatie van dien aard te zijn, dat kwaliteit, professionaliteit en continuïteit op termijn niet in het gedrang komen.

Interkerkelijk

Stichting Schuilplaats heeft een gereformeerde grondslag (en weet zich daarin verbonden met de orthodox-reformatorische kerken), maar heeft geen kerkelijke binding. Vanuit de missie bepleit Schuilplaats samenwerking met organisaties die vanuit hetzelfde fundament op hetzelfde terrein hulp bieden. Daarnaast wil Schuilplaats christelijke gemeenten ondersteunen in de hulpverlening van leden met psychosociale problemen, bijvoorbeeld door het trainen van ambtsdragers en door voorlichting.

Landelijk

Schuilplaats sluit niemand uit van de hulpverlening en heeft een landelijke functie. Die wordt in de praktijk begrensd door het beperkte aantal hulpverleningslocaties. Bekijk hieronder de kaart om te zien waar de 10 vestigingen van Stichting Schuilplaats zich bevinden. Om de pretentie ‘landelijk’ meer gewicht te geven, werkt Schuilplaats aan uitbreiding van het aantal locaties, via de vorming van DMW’s.