Hulplijn: 0318 - 54 78 70

ANBI

Met oog op de publicatieplicht met betrekking tot algemeen nut beogende instelling (ANBI) geven wij de volgende informatie:

Organisatie naam: Stichting Schuilplaats
RSIN nummer:               005840806
Postadres:                               Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
Bezoekadres:                   Kerkewijk 115, 3904 JA Veenendaal
Telefoonnummer:     0318 - 54 78 70
E-mailadres:                       info@stichtingschuilplaats.nl

Beleid: werving van gelden

Stichting Schuilplaats is afhankelijk van donaties en giften van particuliere giftgevers en kerkelijke gemeenten. Vier keer per jaar verstuurt Schuilplaats haar adviesblad Schuilplaats Perspectief inclusief brief met de vraag om een gift. Sommige DMW’s locatie ontvangen subsidies van de Burgerlijke Gemeenten en soms is er ook een eigen cliëntbijdrage van toepassing.

Beleid: beloning werknemers

Stichting Schuilplaats heeft haar beloningsbeleid gebaseerd op CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Doel en missie:

Stichting Schuilplaats is een landelijk werkende, interkerkelijke instelling voor Bijbelse genormeerde psychosociale hulpverlening op maat. Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen vormt onze belangrijkste drijfveer om ons in te zetten voor de mensen die hulp bij ons vragen. We zetten onze vakkennis en deskundigheid in om onze cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen om hiermee hun toekomstperspectief te verbeteren. Stichting Schuilplaats werkt zonder winstoogmerk.

Beleid: te verrichten werkzaamheden

Stichting Schuilplaats verleent de hulpverlening op basis van individuele gesprekken. Tevens beschikt Stichting Schuilplaats over de volgende cursussen Puberstrijd!, Man & Vrouw, Rouwverwerking, Zelfvertrouwen, Verder na Echtscheiding. Schuilplaats werkt verder samen met organisaties voor diaconaal maatschappelijk werk. Deze organisaties, zogenaamde DMW’s, worden gevoed vanuit diaconieën en betrekken hun hulpverlening van Schuilplaats. Daarnaast richt Schuilplaats zich op de ondersteuning van kerkelijke gemeenten in het voorkomen en behandelen van psychosociale problematiek onder hun kerkleden, door middel van training, voorlichting en begeleiding van groepen.

Beloningsbeleid bestuursleden

Schuilplaats bestuursleden ontvangen geen salarisvergoeding wel wordt een vergadervergoeding van € 75,-- aangeboden. Aantal vergaderingen is normaliter 5 per jaar en tevens wordt een reiskostenvergoeding van € 0,39 per kilometer aangeboden.

Uitvoering en toezicht door bestuur

Het Schuilplaats bestuur toetst gedurende het uitvoeringsjaar middels de bestuur/directie vergaderingen (5 x per jaar) of de activiteiten en financiële middelen conform de doelstellingen van de organisatie besteed worden.

Beheer van het eigen vermogen

Het eigen vermogen wordt door Schuilplaats zelf beheerd en is voor het grootste deel gestationeerd op verschillende bankrekeningen. Tevens dient het eigen vermogen als buffer in geval er in één of meerdere jaren onvoldoende giften binnen komen om aan de lopende financiële verplichtingen te kunnen voldoen. De administratie wordt door Stichting Schuilplaats in eigen beheer uitgevoerd. Voor een uitgebreide verslaglegging van onze financiën verwijzen wij naar het opgestelde jaarverslag hieronder.

Bestuurssamenstelling van het statutaire bestuur:

De heer M. Bogerd   (Bestuursvoorzitter)

De heer drs. A. Terlouw   (Penningmeester)

Mevrouw drs. A.K.C. Zandee-Kranendonk   (Lid)

De heer drs. ing. W.J. Punt   (Lid)

De heer B. Visser   (Directeur)